Οι διεκδικήσεις στο Αιγαίο

Ο Ταγίπ Ε?νογάν, με τις θέσεις και δ?άσεις του, εμφανίζεται αποφασισμένος να γ?άψει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο της ιστο?ίας της σ?γχ?ονης Του?κίας που να έχει έντονα τη σφ?αγίδα του. Σ?μφωνα δε με την πολιτική του, αλλά και τη φανε?ή επιλογή της πλειοψηφίας των Το??κων πολιτών, η π?οοπτική ένταξής της στην Ε.Ε. μοιάζει με μονόδ?ομο. Η […]

Το Ποντιακό ζήτημα στον 21ο αιώνα

Ποντιακό Ζήτημα δεν είναι τίποτε άλλο πα?ά ο αγώνας, ο συνεχής, ανένδοτος και ανυποχώ?ητος αγώνας του Ποντιακο? Ελληνισμο? να ξανακε?δίσει τη θέση του στην παγκόσμια ιστο?ία και κατ’ επέκταση να κατοχυ?ώσει τη θέση του στο σημε?ινό, αλλά και το μελλοντικό διεθνές γίγνεσθαι.

Το κείμενο δημοσιε?τηκε στο ποντιακό πε?ιοδικό Άμαστ?ις, καθώς και στο ενημε?ωτικό δελτίο του ποντιακο? Συλλόγου Α?γονα?τες – Κομνηνοί.