Η ζωή μου ξεκινά στη Θεσσαλονίκη τη χ?ονιά που η Βασίλισσα Φ?ειδε?ίκη «π?οικίζει» τα κο?ίτσια με το ποσό των 500 δ?αχμών. Τα όμο?φα παιδικά και μαθησιακά χ?όνια, οι γονείς β?άχοι –που μόνο πολ? α?γότε?α μπό?εσα να αξιολογήσω- ο αδελφός, οι εκλεκτοί συγγενείς και οι παιδικοί μου φίλοι στους οποίους ακόμη στη?ίζομαι για τα δ?σκολα, ήταν η μόνη αλήθεια που γνώ?ιζα.

Η ζωή όμως είχε άλλα σχέδια για μένα. Μου επεφ?λασσε μακ?ινά και ζωη?ά ταξίδια, ξεκινώντας στα 19 μου χ?όνια που, χω?ίς να έχω καταλάβει ακόμη πως, με οδήγησε για σπουδές στην Αμε?ική. Δια?κείς σπουδές, ατέλειωτες ώ?ες δουλειάς, πολλά και αξέχαστα ταξίδια, σπουδαίοι καθηγητές και φίλοι, μεγάλη κο??αση, μεγάλος πόνος και απογοήτευση…..ζ ω ή με άλλα λόγια. Με αυτήν την π?οίκα και την εμπει?ία πολλών χ?όνων δοκιμασίας σε ε?γασιακές θέσεις και δυνατές συγκινήσεις, κάνω την εμφάνισή μου σήμε?α στα social media, μία νέα π?αγματικότητα της εποχής μας.

Ως πολυπ?άγμων και μόνο για π?ακτικο?ς λόγους, χώ?ισα τη διαδ?ομή μου σε κατηγο?ίες…..

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

* «Συνέντευξη με τον Α?χιεπίσκοπο Ιάκωβο το 1983». Έτσι ξεκινά η δημοσιογ?αφική μου διαδ?ομή στη ?. Υό?κη ως ανταποκ?ίτ?ια της εφημε?ίδας ΚΥΡΙΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Γαζουλέας με ξεναγεί στην ελληνική Α?χιεπισκοπή και τις κ?υφές και φανε?ές δυνάμεις της. Κατά την πε?ίπου δεκαετή πα?ουσία μου στη γενέτει?α ιδεών και κοινωνικοπολιτισμικών ?ευμάτων, γ?άφω σε πε?ιοδικά, στήνω το ιταλικό ?αδιόφωνο στο Queens College με την Carmelina Cartei και αναλαμβάνω να πα?ουσιάσω τη ζωή και διαδ?ομή των Ελλήνων καλλιτεχνών που ζουν και ε?γάζονται στις Ην. Πολιτείες για λογα?ιασμό της V.O.A. (Φωνή της Αμε?ικής). Δάσκαλος στη μαγική διαδ?ομή του κασετοφώνου και της ?αδιοφωνικής δημοσιογ?αφίας, ο Μιχάλης Λάντης, υπε?θυνος για 40 χώ?ες στη Φωνή της Αμε?ικής.

* Το 1988 -στην Ελλάδα πια- και με αφο?μή συνεντε?ξεις που πή?α στη Σ?νοδο Κο?υφής της Ρόδου από την Μά?γκα?ετ Θάτσε?, τον Κυ?ιάο ?τε Μίττα και τον Ισπανό π?ωθυπου?γό Φελίππε Γκονζάλεζ, ξεκινά η συνε?γασία μου με την Ελληνική Ραδιοφωνία. Βασίλης Ριζιώτης και Μιχάλης Μήτ?ας στο τιμόνι της Ενημέ?ωσης. Ο?γανώνω και πα?ουσιάζω την καθημε?ινή εκπομπή «12 λεπτά για τους 12» με θέματα που αφο?ο?ν στην Ε.Ο.Κ. τότε και την εβδομαδιαία εκπομπή «Το Ευ?ωπαϊκό Ταχυδ?ομείο» με αντίστοιχα πολιτιστικά θέματα. Με τακτικές μηνιαίες επισκέψεις μου στις Β?υξέλλες και στο Στ?ασβο??γο, πα?ακολουθώ στενά τα τεκταινόμενα στην Ευ?ωπαϊκή Ένωση.

* Το 1991 ξεκινά η πα?άλληλη συνε?γασία μου με την Ελληνική Τηλεό?αση. Πα?ουσιάζω διεθνή θέματα στο μαγκαζίνο «3 το μεσημέ?ι», ενώ πολ? σ?ντομα αναλαμβάνω την επιμέλεια και πα?ουσίαση δελτίων ειδήσεων. Πα?άλληλα, συμπα?ουσιάζω μεσημε?ιανή ενημε?ωτική εκπομπή και με πα?ότ?υνση του ?ίκου Κο?νδου?ου – Συμβο?λου τότε της Ε.Ρ.Τ. – ο?γανώνω ημίω?ες εισαγωγικές εκπομπές με εκλεκτο?ς καλεσμένους για «Το Θέατ?ο της Δευτέ?ας» που επανέ?χεται στο π?οσκήνιο. Πα?άλληλα, αναλαμβάνω δημοσιογ?αφικές αποστολές και διεθνή ?επο?τάζ.

* Για τα επόμενα δ?ο χ?όνια, παί?νω εισαγωγικά μαθήματα και στην πολιτική δ?άση της χώ?ας, αφο? αναλαμβάνω τη διε?θυνση του Γ?αφείου Τ?που Αιγαίου και Βιομηχανίας, ενώ πα?άλληλα συνε?γάζομαι στο Γ?αφείο Τ?που της ?. Δημοκ?ατίας.

* Το 1993, ο Τζώννυ Καλημέ?ης και ο Δημήτ?ης ?όλλας μου π?οτείνουν συνε?γασία στο Δημοσιογ?αφικό τομέα του MEGA CHANEL. Για τα επόμενα τ?ία χ?όνια επιμελο?μαι και πα?ουσιάζω δελτία ειδήσεων, συνε?γάζομαι με τις ενημε?ωτικές – δημοσιογ?αφικές εκπομπές του τ/ο σταθμο? και αναλαμβάνω αποστολές και διεθνή ?επο?τάζ.

* Το 1998 ο?γανώνω και διευθ?νω το π?ώτο τηλεοπτικό π?ακτο?είο ειδήσεων στην Ελλάδα, NETNEWS. Επιμελο?μαι τη δημοσιογ?αφική και τηλεοπτική κάλυψη ειδήσεων για τ/ο σταθμο?ς στην Ελλάδα και το εξωτε?ικό και ο?γανώνω και πα?ουσιάζω 6 εβδομαδιαίες ενημε?ωτικές εκπομπές που μεταδίδονται ταυτόχ?ονα από δίκτυο 22 πε?ιφε?ειακών τηλεοπτικών σταθμών της χώ?ας, καθώς και από το δο?υφο?ικό π?όγ?αμμα της Ε.Ρ.Τ. Με αποστολές, διεθνείς αποκλειστικότητες, επιμέλεια οπτικοακουστικο? υλικο? σε video – αφιε?ώματα και τηλεοπτικά ?επο?τάζ, καθώς και πα?αγωγή και διανομή corporate video, συνε?γάζομαι με τηλεοπτικο?ς σταθμο?ς στην Ελλάδα και το εξωτε?ικό, καθώς και με θεσμικο?ς φο?είς, ιδιωτικές επιχει?ήσεις και θεατ?ικο?ς ο?γανισμο?ς. Το NETNEWS αναλαμβάνει να καλ?ψει για λογα?ιασμό του 2004 όλη την π?οετοιμασία και την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.

* Μέχ?ι σήμε?α, δημοσιε?ω πε?ιστασιακά ά?θ?α γνώμης και ?επο?τάζ σε εφημε?ίδες και πε?ιοδικά.

Αναλυτικά, η δημοσιογ?αφική μου δουλειά

ΕΠΙΚΟΙ?Ω?ΙΑ

* Η αγάπη μου για τις ανθ?ώπινες σχέσεις ξεκινά από πολ? μικ?ή, αφο? από το σχολείο ακόμη, διαχει?ίζομαι ευαίσθητα μαθησιακά ζητήματα (απόηχος της δικτατο?ίας). Το ίδιο και στο Πανεπιστήμιο με δια?κείς π?ωτοβουλίες (ο?γάνωση διήμε?ων και εκθέσεων, ποιητικές β?αδιές, ?αδιόφωνο και πε?ιοδικά, εκδηλώσεις, πά?τι) που ενέπλεκαν φοιτητές και καθηγητές.

* Με την επιστ?οφή μου στην Ελλάδα, 1988, συνε?γάζομαι με θεατ?ικές ομάδες στην Αθήνα, (Κάτια Δανδουλάκη, Ρο?λα Πατε?άκη, Θόδω?ος Τε?ζόπουλος)

* Στο Mega Chanel, από τη θέση μου ως Διευθ?ντ?ια Επικοινωνίας και Γ?αφείου Τ?που, 1996, συμμετέχω στο σχεδιασμό και διο?γανώνω δ?ο διεθνή συνέδ?ια και δ?ο Τηλεμα?αθώνιους για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Συμμετέχω συστηματικά στην π?οσπάθεια τακτοποίησης του ?αδιοτηλεοπτικο? τοπίου και στη σ?σταση νέου κώδικα δεοντολογίας.

* Στις εκλογές του 2000, συνε?γάζομαι σε θέματα Επικοινωνίας με ΠΑΣΟΚ, ?.Δ. και ΣΥ?. Ο?γανώνω και πα?ουσιάζω συνεντε?ξεις με υποψήφιους βουλευτές για τους τ/ο σταθμο?ς της Πε?ιφέ?ειας. Πα?άλληλα, λειτου?γώ ως Σ?μβουλος Επικοινωνίας υποψήφιων βουλευτών.

Από το 1999 και για 5 χ?όνια, συνε?γάζομαι ως Σ?μβουλος Επικοινωνίας με τον Άκη Τσοχατζόπουλο στα υπου?γεία Άμυνας, Ανάπτυξης, τη Σοσιαλιστική Διεθνή και τις εκλογές 2000 και 2004. Στο διάστημα αυτό διο?γανώνω πε?ιοδείες, forum, άτυπα συνέδ?ια, καμπάνιες για π?ογ?άμματα και εκδηλώσεις.

* Πα?άλληλα, συνε?γάζομαι με ?ομα?χίες, Ο?γανισμο?ς και Δήμους, και μέχ?ι σήμε?α με την ιδιωτική αγο?ά για την ο?γάνωση επικοινωνιακών δ?άσεων που αφο?ο?ν στο έ?γο τους. Πα?άλληλα, αναλαμβάνω την επικοινωνία ευ?ωπαϊκών π?ογ?αμμάτων με τη συμμετοχή μου σε π?ογ?άμματα.

Αναλυτικά, η δ?άση μου στο χώ?ο της Επικοινωνίας

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ

* Με διδακτο?ικό στον Πι?αντέλλο από το Α.Π.Θ., μεταπτυχιακό στη Συγκ?ιτική Λογοτεχνία, πτυχίο στην Αγγλική και Ιταλική Λογοτεχνία από το Queens College του City University of New York, και με ετήσια υποτ?οφία στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας, ξεκινά η διαδ?ομή μου στην ακαδημαϊκή ζωή.

* Απόφοιτη Λυκείου μόλις, ξεκινώ να διδάσκω την Αγγλική γλώσσα στη σχολή DIDACTA.

Το 1984 και για τα επόμενα τ?ία χ?όνια, μου π?οσφέ?εται η δυνατότητα να διδάξω την Ιταλική γλώσσα και εισαγωγή στη Λογοτεχνία ως Λέκτο?ας (Adjunct Lecturer) στο Italian Department of Romance Languages του Queens College, City University of New York.

Η μαγική αυτή εμπει?ία μετάδοσης γνώσεων και εμπει?ιών συνεχίζεται στην Ελλάδα, το 1990, όταν ο Μά?ιος Πλω?ίτης μου κάνει την τιμή και μου ζητάει να διδάξω μαζί του Δημοσιογ?αφία και Θέατ?ο στα νεοσυσταθέντα τότε Τμήματα «Επικοινωνία και Μ.Μ.Ε.» και «Θεατ?ικές Σπουδές» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1998 συνεχίζω ως επισκέπτ?ια διδάσκουσα στο Τμήμα Διεθνών & Ευ?ωπαϊκών Σπουδών, καθώς και στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμο? του Παντείου Πανεπιστημίου με ασκήσεις π?οσομοίωσης και μαθήματα Εξωτε?ικής Πολιτικής και Μ.Μ.Ε.

Το 2007 και για δ?ο χ?όνια διδάσκω Δημοσιογ?αφία στο Τμήμα Δημοσιογ?αφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας με βάση το Π.Δ. 407/80.

* Με δ?ο βιβλία και ένα υπό έκδοση, συμμετοχή σε εκδόσεις, επιστημονικές δημοσιε?σεις, συντομογ?αφίες, μεταπτυχιακά συγγ?άμματα, πανεπιστημιακές σημειώσεις για τα μαθήματα που δίδαξα, διο?γάνωση και συμμετοχή με ανακοινώσεις σε πε?ίπου τ?ιάντα (30) Συνέδ?ια, Εκθέσεις και Εκδηλώσεις επιστημονικο? και άλλου πε?ιεχομένου και με πολλές αναφο?ές στο επιστημονικό μου έ?γο, συνεχίζει μέχ?ι σήμε?α, το ενδιαφέ?ον μου για την Επιστήμη και τα Γ?άμματα.

Αναλυτικά, η διαδ?ομή μου στα Γ?άμματα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

* Οι διοικητικές μου δυνατότητες δοκιμάζονται μόλις από τα φοιτητικά μου χ?όνια όταν καλο?μαι να στήσω το ιταλικό ?αδιόφωνο και δ?ο πε?ιοδικά, ενώ ο καθηγητής μου Peter Carravetta μου αναθέτει το ?όλο του βοηθο? εκδότη στο φιλοσοφικό πε?ιοδικό DIFFERENTIA.

* Επισήμως, όμως, δοκιμάζομαι για π?ώτη φο?ά όταν ο Π?όεδ?ος του MEGA CHANEL κ. Αντώνης Θεοχά?ης μου αναθέτει να συστήσω και να διευθ?νω τη νέα Διε?θυνση Επικοινωνίας και Γ?αφείου Τ?που του σταθμο?.

* Στη συνέχεια, το 1998 συστήνω το π?ώτο τηλεοπτικό π?ακτο?είο στην Ελλάδα, NETNEWS Α.Ε., το οποίο εκπ?οσωπώ νομίμως μέχ?ι σήμε?α.

* Το 2000 συστήνω και την εται?εία στ?ατηγικής επικοινωνίας ?ΕΤRESULT Ε.Π.Ε, την οποία επίσης, εκπ?οσωπώ νομίμως μέχ?ι σήμε?α.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η βαθιά και ουσιαστική μου σχέση με την ποντιακή μου καταγωγή, μέχ?ι π?ιν από δέκα χ?όνια δεν ήταν π?οφανής. Τελικά, όμως, έκανε ηχη?ή εμφάνιση στη ζωή μου και η δ?ναμή της με μάγεψε.

Ως Ελληνίδα από τη Μα??η Θάλασσα, αλλά και ως μέλος επί τιμής στο Διοικητικό Συμβο?λιο του ιστο?ικο? Ποντιακο? Συλλόγου «Α?γονα?τες – Κομνηνοί» στην Καλλιθέα, με αφο?ά το Ποντιακό Ζήτημα. Έτσι, αναπτ?σσω σχετική συνε?γασία με πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτε?ικό, συνε?γασία με επιτ?οπές, ενώ πα?άλληλα έχω συμμετοχή στη χά?αξη στ?ατηγικών και στη διο?γάνωση δ?άσεων που αφο?ο?ν σε σημαντικές πτυχές του Ποντιακο? Ζητήματος. Συμπλη?ωματικά, χο?ε?ω ανελλιπώς στο Πα?ακάθ’.

Μία άλλη σημαντική και ουσιαστική ενασχόληση στη ζωή μου είναι ο ΔΙΟ?ΥΣΟΣ. Από το 2006 που γνώ?ισα την ευλογημένη ομάδα του μέχ?ι σήμε?α -ως άτυπη σ?μβουλος- υποστη?ίζω θε?μά τις π?οσπάθειες του Θ?ακικο? Κέντ?ου Πολιτισμο? ΔΙΟ?ΥΣΟΣ στην ακ?ιτική Θ?άκη να ο?γανώσει και να επικοινωνήσει τη θεατ?ική και γενικότε?η πολιτιστική του δ?άση στην ευαίσθητη πε?ιοχή.

Τέλος, υποστη?ίζω την ποιοτική και υγιεινή διατ?οφή, τις εναλλακτικές μο?φές θε?απείας, τους κατα??άκτες στα ιαματικά λουτ?ά της Α?ιδαίας και όλο και πε?ισσότε?ο τη φυσική ζωή.