Υπηρεσίες

 

Ειδικότερα η Netresult:

  • Μελετά και αναλύει τα προβλήματα επικοινωνίας.
    Εισηγείται και διαμορφώνει τη στρατηγική επικοινωνίας, γύρω από την οποία σχεδιάζεται, σε ετήσια ή μεσοπρόθεσμη βάση, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις
  • Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε θέματα διαφημιστικής επικοινωνίας
  • Επεξεργάζεται πληροφορίες από χώρους που αφορούν στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική, επιχειρησιακή, καλλιτεχνική, αθλητική και συναφή με τα ενδιαφέροντα του πελάτη δραστηριότητα, για την έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωσή του

 

Επόμενη σελίδα Next page

 

NETRESULT - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε.
Μακρυγιάννη 3, 117 42 Αθήνα, Τηλ.: 210 6823 050, Fax: 210 9223 058, e-mail: sjordan@netresult.gr