ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Α?ΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩ?

ΒΙΒΛΙΑ

?ταλγκά ?ταλγκά (Κ?ματα Κ?ματα), Η μα?τυ?ία ενός Το??κου αξιωματικο? για τη δε?τε?η εισβολή στην Κ?π?ο, Εκδόσεις «?έα Σ?νο?α» –Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 1998, σσ. 274.

Το παιχνίδι των ?όλων: Η π?όσληψη του Πι?αντέλλο στην Ελλάδα, Εκδόσεις Ιανός, Θεσσαλονίκη, 2005, σσ. 168.

Συμμετοχική Δημοσιογ?αφία: Blog και ?έα Μέσα, επιμέλεια του υπό έκδοση τόμου με αφο?μή τη διεξαγωγή της Διεθνο?ς Επιστημονικής Διημε?ίδας «Συμμετοχική Δημοσιογ?αφία: Blog και ?έα Μέσα» που διο?γάνωσε το Τμήμα Δημοσιογ?αφίας και Μ.Μ.Ε. του Α?ιστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (υπό έκδοση, Εκδόσεις Καστανιώτη)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1977-1986: Διδακτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στη DIDACTA και στο QUEENS COLLEGE της ?έας Υό?κης. Υπε?θυνη αλλαγών στη μο?φή και το πε?ιεχόμενο του εξεταστικο? υλικο?.

1984-1986: Βοηθός εκδότη και μέλος συντακτικής επιτ?οπής του ελληνικο? λογοτεχνικο? πε?ιοδικο? «Ελπήνω?», στο Queens College του C.U.N.Y.

1986-1987: Εκδότ?ια του φοιτητικο? ιταλικο? πε?ιοδικο? «Bolletino», στο Queens College του C.U.N.Y.

1987 – 1988: Βοηθός Εκδότη του φιλοσοφικο? πε?ιοδικο? Differentia στο Queens College του C.U.N.Y.

ΕΠΙΣΤΗΜΟ?ΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Yiannis Tsarouxis: Painter and Oracle», πε?. Aegean Review, Wire Press, New York, Spring/Summer 1989, σσ. 18 – 28.

«Μια ματιά στον Πι?αντέλλο του ελληνικο? θεάτ?ου», εφημ. Τα ?έα, Αθήνα, 1 Απ?ιλίου 1989, και πε?. Εκκ?κλημα, τευχ. 20, Αθήνα, Μάιος 1989, σσ. 47-56.

«Λουίτζι Πι?αντέλλο (1867-1936) Η ζωή και το συνολικό έ?γο του συγγ?αφέα, πε?. Εκκ?κλημα, τευχ. 20, Αθήνα, Μάιος 1989, σσ. 30-39.

«Πα?αστασιολόγιο του Λουίτζι Πι?αντέλλο στην Ελλάδα», πε?. Εκκ?κλημα, τευχ. 20, Αθήνα, Μάιος 1989, σσ. 57-68.

«Η Πολιτική Επικοινωνία στην Τηλεό?αση», στο συλλογικό τόμο (επιμ. Μα?ιάννα Τόλλια –Αντ. Παπαγιαννίδης) Η πολιτική Επικοινωνία στην Π?άξη /2 – Τα σεμινά?ια της Λέγειν και Π?άττειν, Μεταμεσον?κτιες Εκδόσεις, Αθήνα, 2004, σσ. 150-159.

«Το Ελληνικό Θέατ?ο στις α?χές του 20ο? αιώνα», πε?. Ιστο?ικά θέματα, Αθήνα, Φεβ?ουά?ιος 2005, σσ. 90-105.

«Greek Media and the Politics of Globalization», Karamanlis Working Papers in Hellenic and European Studies No 8, The Fletcher School of Law and Diplomacy, August 2008, p.17 http://fletcher.tufts.edu/karamanlischair/working_papers.shtml

«Η ο?γάνωση και η διε?θυνση ενός τηλεοπτικο? π?ακτο?είου στην Ελλάδα. Η πε?ίπτωση του Netnews Agency», μελέτη υπό έκδοση στα «Ζητήματα Επικοινωνίας» του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Συμμετοχική Δημοσιογ?αφία: Blog και ?έα Μέσα – Η Επόμενη Ημέ?α»: μελέτη που θα φιλοξενηθεί στον υπό έκδοση τόμο της Διεθνο?ς Επιστημονικής Διημε?ίδας «Συμμετοχική Δημοσιογ?αφία: Blog και ?έα Μέσα» του Τμήματος Δημοσιογ?αφίας και Μ.Μ.Ε. του Α?ιστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΣΥ?ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

«Το ψέμα σε ένα κόσμο γυμνών. Θεατ?ολογική π?οσέγγιση στο έ?γο του Λουίτζι Πι?αντέλλο», εφημ. Η Καθημε?ινή, Αθήνα, 18 Μα?τίου 1990.

«Η ισο??οπία μέσω της ψευδαίσθησης. Σεβασμός στο από??ητο και αποδοχή του υποκειμενικο? στον Πι?αντέλλο», εφημ. Η Καθημε?ινή, Αθήνα, 24 Μα?τίου 1990.

«Το ανεξέλεγκτο της ανθ?ώπινης ?πα?ξης στον Πι?αντέλλο», εφημ. Η Καθημε?ινή, Αθήνα, 25 Απ?ιλίου 1990.

«Η Σοφία Ιο?δανίδου π?οτείνει:», πε?. Ιανός Βιβλιοπ?οτάσεις Χειμώνας 2003, Εκδόσεις Ιανός, Θεσ/νικη, 2003.

«Το χ?ίσμα ενός ευ?ωπαίου συγγ?αφέα», πε?. Το Δένδ?ο, Αθήνα, Ιανουά?ιος – Μά?τιος 2004, σσ. 213-215.

«Η Ελλάδα του Πυ?άγγελου», πε?. Highlights, Αθήνα, Μά?τιος – Απ?ίλιος 2004, σσ. 112- 115.

«Συμμετοχική Δημοσιογ?αφία: Blog και ?έα Μέσα», πε?. y,  Θεσσαλονίκη, Οκτώβ?ιος 2008

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

«L’ essenza di Donna me prega di Guido Cavacaldi», Μεταπτυχιακή ε?γασία, Queens College, C.U.N.Y, ΗΠΑ, 1986. σσ. 10.

«La questione delle radici umane nel La luna e i falò di Cesare Pavese», Μεταπτυχιακή ε?γασία, Queens College, C.U.N.Y, ΗΠΑ, 1986. σσ. 10.

«Alcuni aspetti di una lettura marxista del Principe di Machiavelli», Postgraduate Thesis. Queens College, C.U.N.Y, ΗΠΑ, 1987. σσ. 28.

«Ο Πι?αντέλλο στην Ελλάδα», Διδακτο?ική Διατ?ιβή. Α?ιστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 555.

ΠΑ?ΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

«Ο Σαίξπη? και το π?όβλημα της Εξουσίας», πανεπιστημιακές σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ο Πολιτικός Σαίξπη?», Εθνικό Καποδιστ?ιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Θεατ?ικών Σπουδών, Αθήνα, 1991, σσ. 110. Συνδιδασκαλία με τον Μά?ιο Πλω?ίτη.

«Γ?αφή και έκφ?αση στη δημοσιογ?αφία», πανεπιστημιακές σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος «Γ?αφή και έκφ?αση στη Δημοσιογ?αφία», Εθνικό Καποδιστ?ιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επικοινωνίας και MME, Αθήνα, 1991, σσ. 28. Συνδιδασκαλία με τον Μά?ιο Πλω?ίτη.

«Π?ακτική Άσκηση Δημοσιογ?αφίας 1: Είδη Ρεπο?τάζ»: πανεπιστημιακές σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος «Π?ακτική Άσκηση Δημοσιογ?αφίας 1: Είδη Ρεπο?τάζ», Α?ιστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δημοσιογ?αφίας και ΜΜΕ, Θεσσαλονίκη, 2007

«Π?ακτική Άσκηση Δημοσιογ?αφίας 2: Οικονομικό ?επο?τάζ, Ειδησεογ?αφικά Π?ακτο?εία»: πανεπιστημιακές σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος «Π?ακτική Άσκηση Δημοσιογ?αφίας 2: Οικονομικό ?επο?τάζ, Ειδησεογ?αφικά Π?ακτο?εία», Α?ιστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δημοσιογ?αφίας και ΜΜΕ, Θεσσαλονίκη, 2008

«Ραδιοφωνική Δημοσιογ?αφία»: πανεπιστημιακές σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ραδιοφωνική Δημοσιογ?αφία», Α?ιστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δημοσιογ?αφίας και ΜΜΕ, Θεσσαλονίκη, 2008

«Είδη Έντυπης Δημοσιογ?αφίας»: πανεπιστημιακές σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος «Είδη Έντυπης Δημοσιογ?αφίας: π?ακτική άσκηση Δημοσιογ?αφίας ΙΙΙ», Α?ιστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δημοσιογ?αφίας και Μ.Μ.Ε., Θεσσαλονίκη, 2008 (σε εξέλιξη)


ΕΠΙΣΤΗΜΟ?ΙΚΑ ΣΥ?ΕΔΡΙΑ

ΟΡΓΑ?ΩΣΗ

1986: Συνδιο?γάνωση του Παγκοσμίου Συνεδ?ίου για τον Λουίτζι Πι?αντέλλο, με θέμα «Pirandello: The other tongue». Το συνέδ?ιο διο?γανώνει το C.U.N.Y στο Graduate Center Auditorium, στη ?έα Υό?κη.

1989: Συνδιο?γάνωση του ετήσιου συνεδ?ίου της ?.Ε.Μ.L.A με θέμα τον Λουίτζι Πι?αντέλλο. Το συνέδ?ιο διο?γανώνεται στη ?έα Υό?κη.

2008: Υπε?θυνη ο?γάνωσης και επικοινωνίας, συντονίστ?ια των δ?άσεων της Εκτελεστικής Επιτ?οπής και συμμετοχή στην επιστημονική και ο?γανωτική επιτ?οπή της Διεθνο?ς Επιστημονικής Διημε?ίδας «Συμμετοχική Δημοσιογ?αφία: Blog και ?έα Μέσα», που διο?γανώνει το Τμήμα Δημοσιογ?αφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Α?ιστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ Α?ΑΚΟΙ?ΩΣΕΙΣ

Απ?ίλιος 1989: Εισήγηση με θέμα «The Greek performances of Pirandello», στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμποσίου για τον Λουίτζι Πι?αντέλλο, που διο?γανώνει η N.E.M.L.A στις ΗΠΑ.

Ιο?νιος 2000: Εισήγηση με θέμα «Ο ?όλος των Πε?ιφε?ειακών Μέσων Ενημέ?ωσης», στο πλαίσιο του 1ου Συνεδ?ίου Τηλεό?ασης της Ελληνικής Πε?ιφέ?ειας με θέμα ε?γασίας «Επικοινωνία και ενημέ?ωση: Πα?άγοντες ανάπτυξης – Ο ?όλος των πε?ιφε?ειακών τοπικών ΜΜΕ». Το συνέδ?ιο διο?γανώνεται στην Κ?ήτη και τελεί υπό την αιγίδα του Υπου?γείο Τ?που και ΜΜΕ.

Μάιος 2003: Εισήγηση με θέμα «Παγκοσμιοποίηση & ΜΜΕ» στο πλαίσιο της 2ης Διεθνο?ς Συνάντησης του Παγκοσμίου Βήματος Θ?ησκειών και πολιτισμών και της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας 2001-2004, στην Κ?π?ο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΗ? ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟ?ΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥ?ΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑ?ΕΛ

Μάιος 1996: Π?όεδ?ος πάνελ και συμμετοχή σε συζητήσεις ανοιχτής τ?άπεζας στο πλαίσιο του Διεθνο?ς Συνεδ?ίου «Εξωτε?ική Πολιτική και ΜΜΕ», που διο?γανώνει το Mega Channel στην Αθήνα.

Την κ?ίσιμη πε?ίοδο που διαν?ουν Ελλάδα και Του?κία, με αφο?μή τα επεισόδια στα Ίμια, το Mega Channel διο?γανώνει το 1ο Διεθνές Δημοσιογ?αφικό Συνέδ?ιο, με θέμα τον τ?όπο που τα ΜΜΕ πα?ουσιάζουν και π?οφανώς επη?εάζουν την εξωτε?ική πολιτική της χώ?ας τους. Στο συνέδ?ιο συμμετέχουν κο?υφαίοι Έλληνες και Το??κοι δημοσιογ?άφοι. Κ??ιο συμπέ?ασμα των ε?γασιών του συνεδ?ίου αποτελεί η διαπίστωση ότι ο δημοσιογ?άφος που καλ?πτει θέματα εξωτε?ικής πολιτικής και διμε?ών σχέσεων, οφείλει να είναι εις βάθος γνώστης της άποψης της «άλλης» πλευ?άς. Μόνο με αυτόν τον τ?όπο, καταλήγουν οι ομιλητές του συνεδ?ίου, αποφε?γονται οι λανθασμένες κινήσεις από μέ?ους των ΜΜΕ, που μόνο αποτέλεσμα έχουν την ένταση στις διεθνείς σχέσεις.

Μάιος 1997: Π?όεδ?ος πάνελ και συμμετοχή σε συζητήσεις στ?ογγυλής τ?άπεζας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδ?ίου «Τηλεό?αση-Κοινωνία, Πολιτική», που διο?γανώνει το Mega Channel στη Θεσσαλονίκη.

Η αλληλεπίδ?αση τηλεό?ασης, κοινωνίας, και πολιτικής, το σημείο στο οποίο β?ίσκεται σήμε?α η ιδιωτική τηλεό?αση και ο τ?όπος με τον οποίο μπο?εί να παίξει καθο?ιστικό ?όλο στην κοινωνία και την πολιτική χω?ίς να βλάψει τον εαυτό της, αποτελο?ν τα κ??ια θέματα του συνεδ?ίου. Στο συνέδ?ιο συμμετέχουν διεθνο?ς φήμης δημοσιογ?άφοι και πολιτικοί, οι οποίοι θέτουν επί τάπητος το μέλλον και το ?όλο της Τηλεό?ασης.

Μά?τιος 2001: Π?όεδ?ος πάνελ και συμμετοχή σε συζητήσεις στ?ογγυλής τ?άπεζας στο πλαίσιο της ημε?ίδας «Στ?ατηγική π?οσέγγιση του on-line πε?ιβάλλοντος», που διο?γανώνει η εται?εία ε?ευνών Trek Consulting στην Αθήνα.

?οέμβ?ιος 2001: Π?όεδ?ος πάνελ και συμμετοχή σε συζητήσεις στ?ογγυλής τ?άπεζας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, για τον π?οσδιο?ισμό δ?άσεων στο πλαίσιο της χά?αξης νέας στ?ατηγικής. για την πλη?οφό?ηση και την επικοινωνία της Ε.Ε. Τις συζητήσεις ο?γανώνει η Υπη?εσία Ενημέ?ωσης και Τ?που και η Αντιπ?οσωπεία της Ελληνικής Ευ?ωπαϊκής Επιτ?οπής.

Οκτώβ?ιος 2008: Π?όεδ?ος πάνελ και συμμετοχή σε συζητήσεις στ?ογγυλής τ?άπεζας στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα στο πλαίσιο της Διεθνο?ς Επιστημονικής Διημε?ίδας «Συμμετοχική Δημοσιογ?αφία: Blog και ?έα Μέσα» που διο?γανώνει το Τμήμα Δημοσιογ?αφίας και Μ.Μ.Ε. μετά από δική μου εισήγηση.

Τη συν?πα?ξη της πα?αδοσιακής με τη συμμετοχική δημοσιογ?αφία εξετάζει η πανεπιστημιακή κοινότητα με τη συμμετοχή διεθνο?ς φήμης δημοσιογ?άφους και bloggers

Οκτώβ?ιος 2008: Επιστημονική υπε?θυνη και επιβλέπουσα ε?γασιών των φοιτητών για τις ανάγκες του τ?ίτου πάνελ «Πανεπιστήμια και ?έα Μέσα» στο πλαίσιο της Διεθνο?ς Επιστημονικής Διημε?ίδας «Συμμετοχική Δημοσιογ?αφία: Blog και ?έα Μέσα», που διο?γανώνει το Τμήμα Δημοσιογ?αφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Α?ιστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δημοσιε?ματα και αναφο?ές στο επιστημονικό έ?γο

Εφημε?ίδα Ελληνικός Βο??άς, 18 Οκτωβ?ίου 1998.

Εφημε?ίδα Αγγελιοφό?ος, 16 Οκτωβ?ίου 1998.

Γιάννης Ε. Διακογιάννης, «Τα χω?άφια ήταν σπα?μένα με πτώματα», εφημ. Τα ?έα, 21 Οκτωβ?ίου 1998.

Εφημε?ίδα Ελε?θε?ος Τ?πος, 22 Οκτωβ?ίου 1998.

Σόνια Μαγγίνα, «?ταλγκά – ?ταλγκά, η αλήθεια για την κυπ?ιακή τ?αγωδία», εφημ. Αδέσμευτος Τ?πος, 24 Οκτωβ?ίου 1998.

Εξώστης, «Η Σοφία Ιο?δανίδου στον Ιανό», 23 Οκτωβ?ίου 1998.

Εφημε?ίδα Ριζοσπάστης, 24 Οκτωβ?ίου 1998.

?τίνα Βαγενά, «Επιστ?έφω κι ας με φυλακίσουν», εφημ. Ελευθε?οτυπία, 24 Οκτωβ?ίου 1998.

Κ.Μ, «Βιβλίο οι θη?ιωδίες του Αττίλα», εφημ. Έθνος, 24 Οκτωβ?ίου 1998.

Ει?ήνη Μπέλλα, «?ταλγκά – ?ταλγκά: η τ?αγωδία ενός Το??κου αντιφ?ονο?ντα», εφημ. Ακ?όπολις, 24 Οκτωβ?ίου 1998.

Χ. Β., «?ταλγκά – ?ταλγκά για την Κ?π?ο: Ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τον Αττίλα, όπως τον έζησε ένας Το??κος», εφημ. Αδέσμευτος Τ?πος, 24 Οκτωβ?ίου 1998.

«Γιαλτσίν Κιουτσο?κ: Θα γυ?ίσω στην Του?κία κι ας γίνει ό,τι θέλει», εφημ. Τα ?έα, 24 Οκτωβ?ίου 1998.

Γ.Κ., «Ένας Το??κος αξιωματικός Θυμάται τον Αττίλα: Στον έ?ωτα και στον πόλεμο είσαι γυμνός», εφημ. Εξουσία, 24 Οκτωβ?ίου 1998.

Έφη Χατζηιωαννίδου, «?ταλγκά – ?ταλγκά η κυπ?ιακή τ?αγωδία», εφημ. Η Καθημε?ινή, 24 Οκτωβ?ίου 1998.

Γεω?γία Λινά?δου, «Στο κελί θα β?ω φίλους μου», εφημ. Κυ?ιακάτικη Ελευθε?οτυπία, 25 Οκτωβ?ίου 1998.

«Το??κος Διανοο?μενος στην πατ?ίδα του – επιστ?έφει για να φυλακισθεί!», εφημ. Αυ?ιανή, 25 Οκτωβ?ίου 1998.

«Η κυπ?ιακή τ?αγωδία μέσα από αφηγήσεις π?ώην εφέδ?ου αξιωματικο? του του?κικο? στ?ατο?», Εφημε?ίδα Το Όνομα, 26 Οκτωβ?ίου 1998.

«Η Σοφία Ιο?δανίδου συγγ?άφει ένα ιστο?ικό ντοκουμέντο: ?ταλγκά – ?ταλγκά Η μα?τυ?ία ενός Το??κου αξιωματο?χου για τη δε?τε?η εισβολή στην Κ?π?ο», πε?. Bonus, 27 Οκτωβ?ίου 1998.

Άννα Δο?κα, «?ταλγκά ?ταλγκά: Η μα?τυ?ία ενός Το??κου αξιωματικο? για τη δε?τε?η εισβολή στην Κ?π?ο», Εξώστης, 30 Οκτωβ?ίου 1998.

Έλενα Αβ?αμίδου, «Επιστ?έφω στην πατ?ίδα – φυλακή», εφημ. Μακεδονία, 8 ?οεμβ?ίου 1998.

Χ.Ξ., «6 Ιδέες Βιβλία», εφημ. Κυ?ιακάτικη Ελευθε?οτυπία, 20 Δεκεμβ?ίου 1998.

Χ.Ψ., πε?. Διαβάζω, τευχ. 458, Δεκέμβ?ιος 2005,σελ.108.

Θόδω?ος Γ?αμματάς, Το Ελληνικό Θέατ?ο στον 20ό αιώνα Πολιτιστικά π?ότυπα και π?ωτότυπα, Δίτομη έκδοση, Β’ τόμος, εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα, 2002, σελ. 338.

Alkistis Proiou, Angela Armati, Il teatro di Luigi Pirandello in Grecia (1914 – 1995), Università di Roma «La Sapienza», Roma, 1998, σσ. 54 υποσημ.137, 255 υποσημ. 121, 326.

Το παιχνίδι των ?όλων: Η π?όσληψη του Πι?αντέλλο στην Ελλάδα, Εκδόσεις Ιανός, Θεσσαλονίκη, 2005, σσ. 168.

Το βιβλίο π?οτείνεται ως ένα από τα βοηθήματα στους φοιτητές του μαθήματος «Εισαγωγή στο Δ?άμα» του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του Α?ιστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δείτε και το αναλυτικό υπόμνημα του επιστημονικο? μου έ?γου