ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙ?Ω?ΙΑ

1985–1987: Ο?γάνωση και επικοινωνία πολιτιστικών διημέ?ων του Τμήματος Romance Languages στο Caumsett Park του Queens College of the City University of New York.

1989: Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επιμέλεια της έκθεσης «Ο Πι?αντέλλο στην Ελλάδα», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Δ?ώμενα» του Δήμου Αθηναίων.

1996: Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επικοινωνία του 1ου Πανελλήνιου Τηλεμα?αθώνιου για παιδιά με ειδικές ανάγκες, που διο?γανώνει το Mega Channel.

1996: Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επικοινωνία του Διεθνο?ς Συνεδ?ίου «Εξωτε?ική Πολιτική και ΜΜΕ», που διο?γανώνει το Mega Channel.

1997: Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επικοινωνία του 2ου Πανελλήνιου Τηλεμα?αθώνιου για παιδιά με ειδικές ανάγκες, που διο?γανώνει το Mega Channel.

1997: Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επικοινωνία του Παγκόσμιου Συνεδ?ίου «Τηλεό?αση-Κοινωνία, Πολιτική», που διο?γανώνει το Mega Channel.

2000, Εθνικές Εκλογές: Συνε?γασία σε θέματα Επικοινωνίας με ΠΑΣΟΚ, ?Δ και ΣΥ?, που αφο?ο?ν στην τηλεοπτική πα?ουσίαση των υποψηφίων και της πολιτικής των κομμάτων.

Σ?μβουλος Επικοινωνίας υποψηφίων βουλευτών.

2000-2002: Σ?μβουλος επικοινωνίας του υπου?γο? Άκη Τσοχατζόπουλου στο Υπου?γείο Εθνικής Άμυνας.

2001: Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επικοινωνία της εκδήλωσης για την πα?ουσίαση του λευκώματος «Η Γη των Τ?αντέλλενων», που διο?γανώνει το Υπου?γείο Εθνικής Άμυνας στο Βελλίδειο Ίδ?υμα στη Θεσσαλονίκη.

2002–2005: Επικοινωνιακή π?οβολή των δ?άσεων της ?ομα?χίας Δωδεκανήσων.

Σχεδιασμός και επικοινωνία για την π?οβολή του 7ου Διεθνο?ς Συμποσίου του Ο?γανισμο? Πόλεων Παγκόσμιας Κλη?ονομιάς.

Σχεδιασμός και επικοινωνία για την π?οβολή της 2ης Διεθνο?ς Έκθεσης Γελοιογ?αφίας.

Ο?γάνωση και επιμέλεια συνεντε?ξεων τ?που. Επιλογή, π?όσκληση και ο?γάνωση φιλοξενίας Ελλήνων δημοσιογ?άφων στη Ρόδο κατά τη διά?κεια του Συμποσίου.

2002-2004: Σ?μβουλος Επικοινωνίας του υπου?γο? Άκη Τσοχατζόπουλου στο Υπου?γείο Ανάπτυξης.

2002: Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επικοινωνία ενε?γειών forum και της διημε?ίδας «Η ισό??οπη ανάπτυξη του ?ομο?: αναγκαιότητα και π?οοπτικές για την Επα?χία Λαγκαδά», που διο?γανώνει το Επα?χείο Λαγκαδά. Σχεδιασμός, ο?γάνωση και πα?αγωγή ενημε?ωτικο? υλικο?.

2002 Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επικοινωνία της ?ομα?χίας Κοζάνης για την π?οβολή του ?ομο?. Ο?γάνωση εκδήλωσης για την π?οβολή του π?ογ?άμματος στα ΜΜΕ.

2002: Επικοινωνιακή υποστή?ιξη υποψηφίων στις Δημοτικές και ?ομα?χιακές Εκλογές 2002.

2002: Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επικοινωνία του π?ογ?άμματος «Ανταγωνιστικότητα», που διο?γανώνει το υπου?γείο Ανάπτυξης. Επιμέλεια και πα?αγωγή ενημε?ωτικο? υλικο?.

2002: Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επικοινωνία της καμπάνιας «Ευ?ώ», που διο?γανώνει το υπου?γείο Ανάπτυξης. Επιμέλεια και πα?αγωγή ενημε?ωτικο? υλικο?.

2002-2005: Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επικοινωνία π?ογ?άμματος για την π?οβολή της ?ομα?χίας Θεσσαλονίκης.

Μελέτη Στ?ατηγικής με θέμα τη σ?σταση Ο?γανισμο? Του?ισμο? Θεσσαλονίκης. Η μελέτη πε?ιλαμβάνει, ως επιμέ?ους ενότητες, τη Μελέτη Επιχει?ησιακο? Σχεδίου για την του?ιστική π?οβολή της Πόλης και του ?ομο? Θεσσαλονίκης, και τη Μελέτη π?οβολής της Θεσσαλονίκης ως Ολυμπιακή Πόλη.

Σχεδιασμός σήματος του Ο?γανισμο? Του?ισμο?.

Δημοσιογ?αφική έ?ευνα, σχεδιασμός, επεξε?γασία και πα?αγωγή ενημε?ωτικών του?ιστικών οδηγών και χα?τών σε 5 γλώσσες.

2003: Σχεδιασμός, συμμετοχή στην ο?γάνωση και επικοινωνία του άτυπου Συνεδ?ίου των υπου?γών Εμπο?ίου της Ευ?ωπαϊκής Ένωσης, που διο?γανώνει το Υπου?γείο Ανάπτυξης στην Ε?έτ?ια. Δημόσιες σχέσεις σε Ελλάδα και εξωτε?ικό. Σχεδιασμός, ο?γάνωση και πα?αγωγή ενημε?ωτικο? υλικο?.

2003: Μελέτη για τη χά?αξη στ?ατηγικής επικοινωνίας του φυσικο? αε?ίου, για λογα?ιασμό της ΔΕΠΑ. Σχεδιασμός, επιμέλεια και πα?αγωγή ενημε?ωτικο? υλικο?.

2003: Σχεδιασμός, συμμετοχή στην ο?γάνωση και επικοινωνία του άτυπου Συνεδ?ίου των υπου?γών Ενέ?γειας της Ευ?ωπαϊκής Ένωσης, που διο?γανώνει το υπου?γείο Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη. Δημόσιες σχέσεις σε Ελλάδα και εξωτε?ικό. Σχεδιασμός, ο?γάνωση και πα?αγωγή ενημε?ωτικο? υλικο?.

2003: Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επικοινωνιακή υποστή?ιξη των ξένων δημοσιογ?άφων στο πλαίσιο της Συνόδου Κο?υφής των ηγετών της Ευ?ωπαϊκής Ένωσης, για λογα?ιασμό της ?ομα?χίας Χαλκιδικής. Πα?αγωγή ενημε?ωτικο? έντυπου και τηλεοπτικο? υλικο?. Δο?υφο?ικές αποστολές σε 28 χώ?ες.

2003: Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επικοινωνία του π?ογ?άμματος «Πολιτεία Πανό?αμα», του Δήμου Πανο?άματος Θεσσαλονίκης. Σχεδιασμός επιμέλεια και πα?αγωγή ενημε?ωτικο? υλικο?. Υλοποίηση σχετικών εκδηλώσεων και συνεντε?ξεων τ?που.

2004: Σ?μβουλος Επικοινωνίας υποψηφίων βουλευτών στις Εθνικές Εκλογές 2004.

2007: Υπε?θυνη Επικοινωνίας και χά?αξη ενε?γειών για την επανατοποθέτηση και επέκταση της εται?είας «ΓΑΤΙΔΗΣ ΑΕΒΕ» στη Θεσσαλονίκη.

2007: Υπε?θυνη Επικοινωνίας και χά?αξη ενε?γειών για την επικοινωνιακή π?οώθηση των αποτελεσμάτων του π?ογ?άμματος «Καταπολέμηση του Ρατσισμο? και της Ξενοφοβίας σε σχέση με την αγο?ά ε?γασίας» της ΚΠ EQUAL «ΟΡΙΖΟ?ΤΕΣ». Ο?γάνωση και επικοινωνία της διημε?ίδας «Καταπολέμηση των ?ατσιστικών συμπε?ιφο?ών στον επιχει?ηματικό κόσμο» που διο?γάνωσε η NETRESULT και η ΚΠ EQUAL «ΟΡΙΖΟ?ΤΕΣ» στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

2007-2008: Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επικοινωνία του «Β?αβείο Θεατ?ικής Μετάφ?ασης Μά?ιος Πλω?ίτης». Πα?ουσίαση της β?αδιάς της π?ώτης απονομής του, που διο?γάνωσε το Θ?ακικό Κέντ?ο Πολιτισμο? «ΔΙΟ?ΥΣΟΣ» με την ο?γανωτική υποστή?ιξη του ΕΚΕΜΕΛ.

2007 – 2008: Υπε?θυνη επικοινωνίας όλων των δ?αστη?ιοτήτων του κοινωφελο?ς Ιδ??ματος μη κε?δοσκοπικο? χα?ακτή?α «?. Γ. Παπαδημητ?ίου».

2008: Σχεδιασμός, ο?γάνωση και επικοινωνία της ημε?ίδας «Μετανάστες και ΜΜΕ» που διο?γάνωσε η NETRESULT και η ΚΠ EQUAL «ΟΡΙΖΟ?ΤΕΣ» στο βιβλιοπωλείο IANOS.

2008: Ο?γάνωση της εκδήλωσης με θέμα «Η κ?ίση του αξιακο? συστήματος» στο βιβλιοπωλείο IANOS στην Αθήνα, με αφο?μή την έκδοση του βιβλίου του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αλέξανδ?ου Σταυ?όπουλου «Ιχνηλασίες».

2002 – μέχ?ι σήμε?α: Υπε?θυνη επικοινωνίας και χά?αξη ενε?γειών του «IANOS – Αλυσίδα Πολιτισμο?» στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

ΣΥ?ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

1990: Καλλιτεχνική επιμέλεια, υπε?θυνη επικοινωνίας και βοηθός σκηνοθέτη στην πα?άσταση του έ?γου του Σάμουελ Μπέκετ Οι Ευτυχισμένες Μέ?ες – Ω! Οι ω?αίες μέ?ες, σε σκηνοθεσία Ρο?λας Πατε?άκη. Το έ?γο πα?ουσιάστηκε σε δ?ο κ?κλους πα?αστάσεων: από τις 26 έως τις 30 Ιανουα?ίου 1990 στο Θέατ?ο του Κολλεγίου Αθηνών, και από τις 6 έως τις 12 Μα?ου σε δ?ο σκηνικές εκδοχές και εναλλάξ, στο Θέατ?ο Β?ετάνια και στην αίθουσα «Μα?ία Κάλλας» του Athenaeum.

1990-1993: Καλλιτεχνική επιμέλεια, υπε?θυνη επικοινωνίας και βοηθός σκηνοθέτη στις πα?αστάσεις των έ?γων της θεατ?ικής ομάδας «Δ?ώμενα», στο Θέατ?ο Διον?σια: ?αν του Άλαν Άϊκμπο?ν, Άμπ?α – Κατάμπ?α του Τζον Βαν ?τ?ο?τεν, Μετά το πανηγ??ι του Τόμας Χά?ντι, Ο γλά?ος του Άντον Τσέχωφ.

1995: Τηλεοπτική μεταφο?ά, για λογα?ιασμό της θεατ?ικής ομάδας «Άττις», της πα?άστασης του έ?γου του Ευ?ιπίδη Μήδεια, σε σκηνοθεσία Θόδω?ου Τε?ζόπουλου. Η μαγνητοσκόπηση της πα?άστασης π?αγματοποιείται στον π?οα?λιο χώ?ο του Ιε?ο? ?αο? της Αγίας Ει?ήνης στην Κωνσταντινο?πολη.

1997: Τηλεοπτική μεταφο?ά της πα?άστασης Ίκα?ος: Με τα φτε?ά του αγγέλου, σε σκηνοθεσία Ελπίδας Σκο?φαλου. Η μαγνητοσκόπηση της πα?άστασης π?αγματοποιείται στο Α?χαίο Θέατ?ο Δελφών.

1997: Τηλεοπτική μεταφο?ά της πα?άστασης Ο μικ?ός π?ίγκηπας από τα παιδιά της Εστίας Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες «Άγιος ?ικόλαος».

ΟΜΙΛΙΕΣ & ΣΥ?ΤΟ?ΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥ?ΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙ?ΑΡΙΑ – WORKSHOPS – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩ? –
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ

Α?γουστος 1988: Ομιλία με θέμα «Η λογοτεχνία στον Πόντο», στο πλαίσιο του 2ου Πανποντιακο? Συνεδ?ίου, που διο?γανώνει ο Πανελλήνιος Σ?λλογος Ποντιακών Σωματείων Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

Μά?τιος 1989: Ομιλία με θέμα «Θεατ?ικός Πει?αματισμός και Πι?αντέλλο στην Ελλάδα», στο θέατ?ο Ελυζέ και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Δ?ώμενα», που διο?γανώνει ο Δήμος Αθηναίων.

Ιο?νιος 2001: Ομιλίες με τίτλο «Αλησμόνητες Πατ?ίδες» και «Οι χο?οί της Ιωνίας και της Σμ??νης» σε εκδήλωση στο Θέατ?ο Μονής Λαζα?ιστών. Την εκδήλωση π?αγματοποιεί η Ομοσπονδία Ποδοσφαι?ικών Σωματείων Μακεδονίας.

Σεπτέμβ?ιος 2001: Ομιλία με τίτλο «Ο πολιτισμός της π?οσφυγιάς», στο πλαίσιο εκδηλώσεων με αφο?μή την επέτειο της Μικ?ασιατικής Καταστ?οφής. Την εκδήλωση ο?γανώνει ο Πολιτιστικός Σ?λλογος Δήμου Πε?αίας στη Θεσσαλονίκη.

Οκτώβ?ιος 2001: Πα?ουσίαση του βιβλίου του Άκη Τσοχατζόπουλου «Η Κοινωνία της Αλληλεγγ?ης». Η πα?ουσίαση π?αγματοποιείται στις αποθήκες του λιμανιο? της Θεσσαλονίκης.

?οέμβ?ιος 2001: Ομιλία – πα?ουσίαση της Άννας Θεοφυλάκτου ως τιμώμενου π?οσώπου, στην εκδήλωση για την πα?ουσίαση του λευκώματος «Η Γη των Τ?αντέλλενων», στο Βελλίδειο Ίδ?υμα Θεσσαλονίκης. Την εκδήλωση ο?γανώνει το Υπου?γείο Εθνικής Άμυνας.

Ιο?λιος 2002: Ομιλία με θέμα «Το βιολογικό και πνευματικό DNA», στο πλαίσιο της 4ης Θε?ινής Κατασκήνωσης της Ιε?άς Α?χιεπισκοπής Αθηνών στην Α?ναία Χαλκιδικής. Tην εκδήλωση ο?γανώνει το Γ?αφείο ?εότητας της Ιε?άς Α?χιεπισκοπής Αθηνών.

Οκτώβ?ιος 2002: Πα?ουσίαση της απονομής των β?αβείων του λογοτεχνικο? πε?ιοδικο? «Διαβάζω», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γαλλικο? Ινστιτο?του.

?οέμβ?ιος 2002, Θεσσαλονίκη, Βιβλιοπωλείο Ιανός: Πα?ουσίαση της δίτομης έκδοσης «Μ?θος και Π?αγματικότητα: Ανάλυση της του?κικής εξωτε?ικής πολιτικής».

Ιο?νιος 2003: Ομιλία – χαι?ετισμός της ιδ?υτικής εκδήλωσης του Σωματείου «Ε?ξεινος Λέσχη Αθηνών».

?οέμβ?ιος 2003: Διάλεξη στο Harvard University of Boston, Center for European Studies, με θέμα «Παγκοσμιοποίηση και ΜΜΕ στην Ελλάδα: Ανταπόκ?ιση από το Ελληνικό Μιντιακό Χω?ιό».

Δεκέμβ?ιος 2003: Ομιλία με θέμα «Πόντος: μια γλυκιά απέ?αντη αγκαλιά», στο πλαίσιο φιλανθ?ωπικής εκδήλωσης του Σωματείου ΑΧΕΠΑ Ελλάδος-Κ?π?ου και της Ένωση Ποντίων Γλυφάδας «Η Ρωμανία».

Ιανουά?ιος 2004: Εισήγηση με τίτλο «Η Πολιτική Επικοινωνία στην Π?άξη. Η επικοινωνία με τα ΜΜΕ: πως διαμο?φώνεται η σχέση. Η ανάγκη της στ?ατηγικής και η καθημε?ινή π?άξη. Το Γ?αφείο Τ?που», στο πλαίσιο του Δε?τε?ου Σεμινα?ίου Πολιτικο? Σχεδιασμο? και Επικοινωνίας. Το συνέδ?ιο ο?γανώνει η εται?εία στ?ατηγικής επικοινωνίας «Λέγειν και Π?άττειν», στην Αθήνα. Η ομιλία δημοσιε?τηκε στον συλλογικό τόμο «(επιμ. Μα?ιάννα Τόλλια – Αντ. Παπαγιαννίδης) Η πολιτική Επικοινωνία στην Π?άξη – Τα σεμινά?ια της Λέγειν και Π?άττειν», Μεταμεσον?κτιες Εκδόσεις, Αθήνα, 2004, σσ. 150-159.

Ιανουά?ιος 2004: Ομιλία στην ημε?ίδα «Από το νεολαίο του Έθνους στο νεολαίο της Οικουμένης». Την ημε?ίδα ο?γανώνει το Γ?αφείο ?εότητος της Ιε?άς Α?χιεπισκοπής Αθηνών στο Πνευματικό Κέντ?ο του Δήμου Αθηναίων.

Φεβ?ουά?ιος 2004: Συμπα?ουσίαση, με τον ηθοποιό Ιε?οκλή Μιχαηλίδη, της εκδήλωσης για την π?οβολή του μουσικο? έ?γου «Ανέβζηγος Α?οθυμία». Την εκδήλωση ο?γανώνει η Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων ?οτίου Ελλάδος (Ο.Π.Σ.?.Ε).

Μά?τιος 2004: Ομιλία με θέμα «Η γυναίκα σήμε?α», στο πλαίσιο εκδήλωσης με αφο?μή την Παγκόσμια Ημέ?α της Γυναίκας. Την εκδήλωση ο?γανώνει η Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων ?. Ελλάδος.

Μά?τιος 2004: Πα?ουσίαση των οδηγών του Roberto Aprile «Σικελία Μεγάλη Ελλάδα» και «Κάτω Ιταλία Μεγάλη Ελλάδα».

Μά?τιος 2004: Ομιλία με θέμα «Το στε?εότυπο του φ?λου», στο πλαίσιο ενημε?ωτικής ημε?ίδας με θέμα «Ο ?όλος του εκπαιδευτικο? συστήματος στην ενθά??υνση των στε?εοτ?πων για την επιλογή επαγγέλματος των δ?ο φ?λων». Την ημε?ίδα ο?γανώνει η Διε?θυνση Δευτε?οβάθμιας Εκπαίδευσης ?ομο? Πέλλας.

Ιο?νιος 2005: Ομιλία με θέμα «Επίδ?αση των ΜΜΕ στα παιδιά», στο πλαίσιο της 7ης Συνάντησης Γονέων Φιλοθέης «ΜΜΕ και παιδί». Την ημε?ίδα ο?γανώνει ο Σ?λλογος Γονέων Φιλοθέης.

?οέμβ?ιος 2005: Πα?ουσίαση του βιβλίου του Χά?η Εφ?αιμίδη Το ποντιακό όνει?ο, στο Πολεμικό Μουσείο. Την εκδήλωση ο?γανώνει η Ε?ξεινος Λέσχη Αθηνών.

Δεκέμβ?ιος 2005: Σεμινά?ιο με θέμα «Crisis Management», στο πλαίσιο του Workshop for the First Line Managers, που ο?γανώνει η INFOTE στην Αθήνα.

Ιανουά?ιος 2006: Ομιλία – πα?ουσίαση της εκδήλωσης αφιέ?ωμα στον Στα??ο Κουγιουμτζή «Όταν ανθίζουν οι πασχαλιές…», που διο?γανώνει το Γ?αφείο ?εότητας της Ιε?άς Α?χιεπισκοπής Αθηνών και οι εκδόσεις IANOS στο Μέγα?ο Μουσικής Αθηνών.

Απ?ίλιος 2006: Ομιλία – συζήτηση με θέμα «Δημοσιογ?αφία και Δημόσιες Σχέσεις» στο πλαίσιο του επαγγελματικο? π?οσανατολισμο? των μαθητών των Εκπαιδευτη?ίων Μαντουλίδη στη Θεσσαλονίκη.

Απ?ίλιος 2006: Ομιλία – πα?ουσίαση και συντονισμός της εκδήλωσης για την πα?ουσίαση του βιβλίου της Άννας Παναγιωτα?έα «Ο κυ?ία?χος των 8», στο βιβλιοπωλείο IANOS στη Θεσσαλονίκη.

Μάιος 2006: Ομιλία με θέμα «Λουίτζι Πι?αντέλο: Ο συγγ?αφέας του είναι και του φαίνεσθαι», στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Βιβλιοδιαδ?ομές στον Έβ?ο με την τέχνη του λόγου», που διο?γανώνει το Θ?ακικό Κέντ?ο Πολιτισμο? «ΔΙΟ?ΥΣΟΣ».

Μάιος 2006: Ομιλία με θέμα «Η Του?κία και το Ποντιακό Ζήτημα», στο πλαίσιο της εκδήλωσης με αφο?μή την Ημέ?α Μνήμης της γενοκτονίας του Ελληνισμο? του Πόντου, που διο?γανώνει ο Δήμος Μελισσίων στην Αθήνα.

Σεπτέμβ?ιος 2006 – 2008: Πα?ουσίαση της απονομής των β?αβείων στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Ε?ασιτεχνικο? Θεάτ?ου στον Έβ?ο, που διο?γανώνει το Θ?ακικό Κέντ?ο Πολιτισμο? «ΔΙΟ?ΥΣΟΣ».

Μά?τιος 2007: Συντονισμός της εκδήλωσης και πα?ουσίαση του βιβλίου – λευκώματος του Α’ Παγκόσμιου Διαγωνισμο? Κατασκευαστών Ποντιακής Λ??ας «Η π?αγμάτωση ενός χ?έους..», που διο?γανώνει η Ένωση Ποντίων Α?γυ?ο?πολης στην Αθήνα.

Μάιος 2007: Ομιλία και συντονισμός της εκδήλωσης για την πα?ουσίαση του βιβλίου – λευκώματος του Α’ Παγκόσμιου Διαγωνισμο? Κατασκευαστών Ποντιακής Λ??ας «Η π?αγμάτωση ενός χ?έους..», που διο?γανώνει το Πολιτιστικό Κέντ?ο Μελισσίων και η Ένωση Ποντίων Μελισσίων στην Αθήνα.

Μάιος 2007: Συντονισμός και πα?ουσίαση συγγ?αφέων σε χω?ιά του Έβ?ου στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Βιβλιοδιαδ?ομές στον Έβ?ο» που διο?γανώνει το Θ?ακικό Κέντ?ο Πολιτισμο? «ΔΙΟ?ΥΣΟΣ».

Μάιος 2007: Ομιλία με θέμα «Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και η ευ?ωπαϊκή π?οοπτική της Του?κίας», στο πλαίσιο της εκδήλωσης με αφο?μή την Ημέ?α Μνήμης της γενοκτονίας του Ελληνισμο? του Πόντου, που διο?γανώνει ο Σ?λλογος Α?γονα?ται Κομνηνοί στην Καλλιθέα στην Αθήνα.

Οκτώβ?ιος 2007: Ομιλία με θέμα «ΜΜΕ και κοινό» στη Διημε?ίδα «Καταπολέμηση των ?ατσιστικών συμπε?ιφο?ών στον επιχει?ηματικό κόσμο». Τη Διημε?ίδα διο?γανώνει η NETRESULT και η ΚΠ EQUAL «ΟΡΙΖΟ?ΤΕΣ».

Φεβ?ουά?ιος 2008: Ομιλία και συντονισμός της πα?ουσίασης του βιβλίου της Μά?ης Λαυ?εντιάδου «?α φε?γεις και να ?ιζώνεις» στο βιβλιοπωλείο IANOS στην Αθήνα.

Μά?τιος 2008: Συντονισμός της συζήτησης με θέμα «Η κ?ίση του αξιακο? συστήματος» που π?αγματοποιείται στο βιβλιοπωλείο IANOS στην Αθήνα, με αφο?μή την έκδοση του βιβλίου του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αλέξανδ?ου Σταυ?όπουλου «Ιχνηλασίες».

Μά?τιος 2008: Συντονισμός της τιμητικής εκδήλωσης για τη μεγάλη και συνεχή π?οσφο?ά στον πολιτισμό και τη λαογ?αφία του Πόντου της Έλσας Γαλανίδου – Μπαλφο?σια, που διο?γανώνει ο Σ?λλογος Ποντίων «Α?γονα?ται – Κομνηνοί» στην Καλλιθέα στην Αθήνα.

Απ?ίλιος 2008: Ομιλία με θέμα «ΜΜΕ και διαμό?φωση της Κοινής Γνώμης» στο πλαίσιο της ημε?ίδας «Ξενοφοβία και Ρατσισμός» που διο?γανώνει η NETRESULT και η ΚΠ EQUAL «ΟΡΙΖΟ?ΤΕΣ».

Μάιος 2008: Ομιλία με θέμα «Το Ποντιακό ζήτημα στον 21ο αιώνα»», στο πλαίσιο της εκδήλωσης με αφο?μή την Ημέ?α Μνήμης της γενοκτονίας του Ελληνισμο? του Πόντου, που διο?γανώνει η Ε?ξεινος Λέσχη Αλμωπίας στην Α?ιδαία του ?ομο? Πέλλας.

Μάιος 2009: Ομιλία με θέμα «Το Ποντιακό ζήτημα στον 21ο αιώνα»», στο πλαίσιο της εκδήλωσης με αφο?μή την Ημέ?α Μνήμης της γενοκτονίας του Ελληνισμο? του Πόντου, που διο?γανώνει ο Σ?λλογος «Α?γονα?ται – Κομνηνοί» στην κεντ?ική πλατεία της Καλλιθέας.

Δημοσιε?ματα που αφο?ο?ν στο επικοινωνιακό έ?γο

«MEGA-ΣΥ?ΕΔΡΙΟ», εφημ. Αθηναϊκή 14 Απ?ιλίου 1997.

Βασίλης Ανδ?ιτσάνος, «Συνέδ?ιο για καλ?τε?η τηλεό?αση», εφημ. Αδέσμευτος Τ?πος, 15 Μα?ου 1997.

Κ. Γα?νέλη, «Για ένα καλ?τε?ο μέλλον της … TV», εφημ. Αυ?ιανή, 15 Μα?ου 1997.

Ρ.Κ, «Η ανατομία της τηλεό?ασης», εφημ. Η Καθημε?ινή, 15 Μα?ου 1997.

«Το κ?ίσιμο σταυ?οδ?όμι των καναλιών», εφημ. Ελευθε?οτυπία, 15 Μα?ου 1997.

«Το Mega Channel ανοίγει το διάλογο», εφημ. Ημε?ησία, 15 Μαϊου 1997.

«Τηλεοπτικό συνέδ?ιο», εφημ. Ελε?θε?ος Τ?πος, 15 Μα?ου 1997.

«Πίτε? Α?νέτ – Τζο?τζ Στεφανόπουλος θα μιλήσουν για την ελληνική TV», εφημ. Εξουσία, 15 Μα?ου 1997.

«Διεθνές Συνέδ?ιο: Η TV σε διάλογο», εφημ. Έθνος, 15 Μα?ου 1997.

«Οι στα? της δημοσιογ?αφίας στο συνέδ?ιο του MEGA», εφημ. Απογευματινή, 24 Μα?ου 1997.

«99% των σπιτιών έχουν TV και 72% έχουν ψυγείο», εφημ. Τα ?έα, 15 Μα?ου 1997.

«Τηλεό?αση – κοινωνία – πολιτική στη συμπ?ωτε?ουσα», εφημ. Η ?αυτεμπο?ική, 15 Μα?ου 1997.

«Το MEGA ανοίγει το διάλογο… για τη σημε?ινή γυάλινη π?αγματικότητα», εφημ. Ελε?θε?η ??α, 15 Μα?ου 1997.

Ηλ. Μηλ., «2ο Διεθνές Τηλεοπτικό Συνέδ?ιο: Το MEGA άνοιξε το διάλογο», πε?. ΤηλεΚΟ?ΤΡΟΛ, 14 Ιουνίου 1997.

«Η C.I.C και η UPSET! δημιου?γο?ν για το Υπου?γείο Ανάπτυξης», πε?. Marketing Week, 8 Ιανουα?ίου 2003. (C.I.C. μετέπειτα NETRESULT)

«Netresult: ?έα εται?εία στ?ατηγικής επικοινωνίας», εφημ. Το Κέ?δος, 18 Σεπτεμβ?ίου 2003.

«Netresult: ?έα επικοινωνιακή δ?ναμη με την υπογ?αφή της Σοφίας Ιο?δανίδου», εφημ. Εξπ?ές, 19 Σεπτεμβ?ίου 2003.

«Η Σοφία Ιο?δανίδου δημιο??γησε τη ?etresult», πε?. Marketing Week, τευχ.976, 19 Σεπτεμβ?ίου 2003.

Μα?ίνα Μάνη, «Ανώνυμες εται?είες πολιτικής επικοινωνίας», εφημ. Κυ?ιακάτικη Ελευθε?οτυπία, 21 Σεπτεμβ?ίου 2003.

«Δυναμική είσοδος της NETRESULT», εφημ. Ο κόσμος του Επενδυτή, 28 Σεπτεμβ?ίου 2003.

Χ?ήστος Ξανθάκης, «Μέσα & media», εφημ. Κυ?ιακάτικη Ελευθε?οτυπία, 28 Σεπτεμβ?ίου 2003.

«Καινο??για εται?εία στ?ατηγικής επικοινωνίας», εφημ. Η ?αυτεμπο?ική, 29 Σεπτεμβ?ίου 2003.

«Netresult, νέα εται?εία επικοινωνίας από τη Σοφία Ιο?δανίδου», πε?. Marketing Week, τευχ.977, 29 Σεπτεμβ?ίου 2003.

«NETRESULT: ?έα εται?εία στ?ατηγικής επικοινωνίας», εφημ. Αγγελιοφό?ος, 19 Οκτωβ?ίου 2003.

«Παγκοσμιοποίηση και ΜΜΕ στην Ελλάδα», πε?. Marketing Week’s, 7 ?οεμβ?ίου 2003.

«Παγκοσμιοποίηση και ΜΜΕ στην Ελλάδα», πε?. Marketing Week’s, 28 ?οεμβ?ίου 2003.

«Παγκοσμιοποίηση και ΜΜΕ στην Ελλάδα», εφημ. Μακεδονία, 30 ?οεμβ?ίου 2003.

Χ?ήστος Ξανθάκης, «Μέσα & media», εφημ. Κυ?ιακάτικη Ελευθε?οτυπία, 7 Δεκεμβ?ίου 2003.

«Σεμινά?ιο Επικοινωνίας», εφημ. Ελευθε?οτυπία, 20 Ιανουα?ίου 2004

«Ο Ο?γανισμός του?ιστικής π?οβολής Θεσσαλονίκης αναθέτει στη Netresult», πε?. Marketing Week’s, 21 Οκτωβ?ίου 2004.

Από τη Netresult, «μελέτη για τον Ο?γανισμό Του?ιστικής Π?οβολής της Θεσσαλονίκης», εφημ. Εξπ?ές, 23 Οκτωβ?ίου 2004.