Με αφο?μή τα 25 χ?όνια των βιβλιοπωλείων IANOS 03Jun09

Με αφο?μή την εκδήλωση για την πα?ουσίαση του λευκώματος για τα 25χ?ονα των βιβλιοπωλείων IANOS…

Ο ?όλος των ΜΜΕ στη διαμό?φωση αντιλήψεων του κοινο? (Κοινωνικά στε?εότυπα, δημοσιογ?αφία και διακ?ίσεις) 14Oct08

Θα ξεκινήσω την εισήγησή μου αποδεχόμενη ως αξίωμα, δ?ο πα?ατη?ήσεις. Π?ώτη πα?ατή?ηση: οι δ?ο τελευταίοι αιώνες της ανθ?ώπινης ιστο?ίας καθο?ίζονται από την κυ?ια?χία των ΜΜΕ, αν και ποτέ άλλοτε δεν συνέβαινε αυτό σε τέτοιο βαθμό, ίσως και από τη στιγμή που ο Γουτεμβέ?γιος εφε??ε την τυπογ?αφία. Δε?τε?η πα?ατή?ηση: τα ΜΜΕ, πα?ά την κ?ίση αξιοπιστίας που […]

Η Επίδ?αση των Μ.Μ.Ε. στα παιδιά 08Jun05

Το σ?νολο των μελετών βασίζεται στο συλλογισμό ότι τα Μ.Μ.Ε. επιφέ?ουν σημαντικές επιδ?άσεις. Π.χ. (Διαφήμιση-Κατανάλωση – Βία-Π?άξεις που απεικονίζονται στην TV δημιου?γο?ν μιμητισμό) Αλλά και (?επο?τάζ για επικίνδυνα π?οϊόντα –Αλλαγή συμπε?ιφο?άς του καταναλωτή. Τα Μ.Μ.Ε. επη?εάζουν.  Υπά?χουν όμως διαφωνίες για το βαθμό επι??οής.  Είναι σχεδόν απίθανο τα Μ.Μ.Ε. να αποτελο?ν τη μοναδική, απα?αίτητη ή επα?κή […]

Το Στε?εότυπο του φ?λλου 28Mar04

Είναι φανε?ό ότι οι διακ?ίσεις λόγω του φ?λου στο ε?γασιακό πε?ιβάλλον αφο?ο?ν κυ?ίως στις γυναίκες. Αν και η σ?γχ?ονη γυναίκα κατο?θώνει να επιβιώνει, ακόμη και στα υψηλότε?α κλιμάκια της ε?γασιακής ιε?α?χίας, είναι αισθητές οι μισθολογικές διακ?ίσεις μεταξ? ανδ?ών και γυναικών που κατέχουν την ίδια θέση.

Η ομιλία δόθηκε στο πλαίσιο ενημε?ωτικής ημε?ίδας με θέμα «Ο ?όλος του εκπαιδευτικο? συστήματος στην ενθά??υνση των στε?εοτ?πων για την επιλογή επαγγέλματος των δ?ο φ?λων», που ο?γάνωσε η Διε?θυνση Δευτε?οβάθμιας Εκπαίδευσης ?ομο? Πέλλας.

Η θέση της γυναίκας στην Ποντιακή κοινωνία 06Nov01

Ομιλία – πα?ουσίαση της Άννας Θεοφυλάκτου ως τιμώμενου π?οσώπου, στην εκδήλωση για την πα?ουσίαση του λευκώματος «Η Γη των Τ?αντέλλενων», στο Βελλίδειο Ίδ?υμα Θεσσαλονίκης. Την εκδήλωση ο?γάνωσε το Υπου?γείο Εθνικής Άμυνας.

Ο Πολιτισμός της Π?οσφυγιάς 22Sep01

Στην Ελλάδα οι οικισμοί, οι πόλεις και κυ?ίως τα χω?ιά, είτε είναι πολ? παλιά, α?χαία, είτε καινο??για, πολ? καινο??για. Γι’αυτό, αν πα?ατη?ήσει κανείς το χά?τη της Ελλάδας, θα δει ένα πε?ίε?γο φαινόμενο. Πόλεις και χω?ιά, που το όνομά τους α?χίζει από ‘?έα’ ή ‘?έο’. Σε αυτήν εδώ τη γωνιά του Κόλπου και του ?ομο? της […]