Το Ποντιακό ζήτημα στον 21ο αιώνα 19May09

Ποντιακό Ζήτημα δεν είναι τίποτε άλλο πα?ά ο αγώνας, ο συνεχής, ανένδοτος και ανυποχώ?ητος αγώνας του Ποντιακο? Ελληνισμο? να ξανακε?δίσει τη θέση του στην παγκόσμια ιστο?ία και κατ’ επέκταση να κατοχυ?ώσει τη θέση του στο σημε?ινό, αλλά και το μελλοντικό διεθνές γίγνεσθαι.

Το κείμενο δημοσιε?τηκε στο ποντιακό πε?ιοδικό Άμαστ?ις, καθώς και στο ενημε?ωτικό δελτίο του ποντιακο? Συλλόγου Α?γονα?τες – Κομνηνοί.

Πα?ουσίαση του βιβλίου – λευκώματος «Η π?αγμάτωση ενός χ?έους» 07May07

Κυ?ίες και κ??ιοι, Χαί?ομαι που β?ίσκομαι στα Μελίσσια για δε?τε?η χ?ονιά. Πέ?υσι μιλήσαμε για το Ποντιακό ζήτημα και τις νέες του διαστάσεις, σήμε?α θα μιλήσουμε για το βασικό μουσικό ό?γανο των Ελλήνων του Πόντου, τη λ??α. Τόσα χ?όνια, δεν  σκεφτήκαμε ποτέ να το κάνουμε, ίσως κάποια π?άγματα τα θεω?ο?με τόσο δεδομένα και διαχ?ονικά που δεν […]

Με αφο?μή την ημέ?α μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 21May06

Κυ?ίες και κ??ιοι, Στα 12-13 χ?όνια που τιμο?με τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με ανοιχτές εκδηλώσεις, όπως η σημε?ινή, είναι η π?ώτη φο?ά που το κάνουμε  κάτω από μία τόσο ευνοϊκή επικοινωνιακή συγκυ?ία. Και ανεξά?τητα από τις ενστάσεις τις οποίες μπο?εί να έχει κανείς για το κατά πόσο η ελληνική […]

Η θέση της γυναίκας στην Ποντιακή κοινωνία 06Nov01

Ομιλία – πα?ουσίαση της Άννας Θεοφυλάκτου ως τιμώμενου π?οσώπου, στην εκδήλωση για την πα?ουσίαση του λευκώματος «Η Γη των Τ?αντέλλενων», στο Βελλίδειο Ίδ?υμα Θεσσαλονίκης. Την εκδήλωση ο?γάνωσε το Υπου?γείο Εθνικής Άμυνας.

Ο Πολιτισμός της Π?οσφυγιάς 22Sep01

Στην Ελλάδα οι οικισμοί, οι πόλεις και κυ?ίως τα χω?ιά, είτε είναι πολ? παλιά, α?χαία, είτε καινο??για, πολ? καινο??για. Γι’αυτό, αν πα?ατη?ήσει κανείς το χά?τη της Ελλάδας, θα δει ένα πε?ίε?γο φαινόμενο. Πόλεις και χω?ιά, που το όνομά τους α?χίζει από ‘?έα’ ή ‘?έο’. Σε αυτήν εδώ τη γωνιά του Κόλπου και του ?ομο? της […]

Οι χο?οί της Ιωνίας και της Σμ??νης 22Jun01

Η πε?ιοχή της Ιωνίας και της Σμ??νης, ανέπτυξε ένα πλο?σιο και ισχυ?ό λαϊκό πολιτισμό, που και π?ιν την ανταλλαγή, αλλά ιδιαίτε?α μετά, επη?έασε καθο?ιστικά την εξέλιξη και το χα?ακτή?α του νεοελληνικο? λαϊκο? πολιτισμο?. Ποιος δεν έχει ακο?σει για τους τ?αγουδιστές και για τις μελωδίες της Σμ??νης, του Αϊδινίου, των Αλάτσατων και της Πε?γάμου. Ποιος δεν […]

Αλησμόνητες πατ?ίδες 02Jun01

Είναι μεγάλη ευθ?νη, ίσως και δοκιμασία να αναφέ?εται κανείς σε κάτι που αγάπησε και δεν έχει πια. Σε κάτι που δεν ξέχασε και δεν λησμόνησε. Ιδιαίτε?α όταν αυτό το κάτι είναι μια πατ?ίδα, ή πολλές πατ?ίδες, αλησμόνητες πατ?ίδες.