Ο ?όλος των ΜΜΕ στη διαμό?φωση αντιλήψεων του κοινο? (Κοινωνικά στε?εότυπα, δημοσιογ?αφία και διακ?ίσεις) 14Oct08

Θα ξεκινήσω την εισήγησή μου αποδεχόμενη ως αξίωμα, δ?ο πα?ατη?ήσεις. Π?ώτη πα?ατή?ηση: οι δ?ο τελευταίοι αιώνες της ανθ?ώπινης ιστο?ίας καθο?ίζονται από την κυ?ια?χία των ΜΜΕ, αν και ποτέ άλλοτε δεν συνέβαινε αυτό σε τέτοιο βαθμό, ίσως και από τη στιγμή που ο Γουτεμβέ?γιος εφε??ε την τυπογ?αφία. Δε?τε?η πα?ατή?ηση: τα ΜΜΕ, πα?ά την κ?ίση αξιοπιστίας που […]

Η Επίδ?αση των Μ.Μ.Ε. στα παιδιά 08Jun05

Το σ?νολο των μελετών βασίζεται στο συλλογισμό ότι τα Μ.Μ.Ε. επιφέ?ουν σημαντικές επιδ?άσεις. Π.χ. (Διαφήμιση-Κατανάλωση – Βία-Π?άξεις που απεικονίζονται στην TV δημιου?γο?ν μιμητισμό) Αλλά και (?επο?τάζ για επικίνδυνα π?οϊόντα –Αλλαγή συμπε?ιφο?άς του καταναλωτή. Τα Μ.Μ.Ε. επη?εάζουν.  Υπά?χουν όμως διαφωνίες για το βαθμό επι??οής.  Είναι σχεδόν απίθανο τα Μ.Μ.Ε. να αποτελο?ν τη μοναδική, απα?αίτητη ή επα?κή […]

Για το Ελληνικό τοπίο των Media: Τηλεοπτική Αυθαι?εσία 23Jan05

Η συζήτηση για την αντιμετώπιση της διαπλοκής σε σχέση με τα ΜΜΕ είναι δια?κώς επίκαι?η τα τελευταία 15 χ?όνια, από την ίδ?υση του π?ώτου ιδιωτικο? τηλεοπτικο? σταθμο?. Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο λειτου?γίας των καναλιών, αναπα?άγονται γ?αφειοκ?ατικο? τ?που ?υθμίσεις που αποδεικν?ονται αναποτελεσματικές.

Το ά?θ?ο δημοσιε?τηκε στην Κυ?ιακάτικη Ελευθε?οτυπία στις 23 Ιανουα?ίου 2005.

H πολιτική επικοινωνία στην π?άξη 22Jan04

Η δια?κής εξέλιξη των Μέσων Επικοινωνίας διαφο?οποιεί τις τεχνικές επικοινωνίας. Και πιο συγκεκ?ιμένα, τα τηλεοπτικά ΜΜΕ έχουν τους δικο?ς τους κανόνες, οι οποίοι δεν π?έπει να αγνοο?νται π?οκειμένου να είναι επιτυχής η επικοινωνία του πολιτικο? μην?ματος.

Το πα?ακάτω κείμενο είναι η ομιλία μου στο συνέδ?ιο επικοινωνίας της «Λέγειν και Π?άτειν» στις 22 Ιανουα?ίου 2004.

Ανταπόκ?ιση από το ελληνικό μιντιακό χω?ιό [ομιλία στο Harvard University] 26Nov03

Η ομιλία επιχει?εί να πε?ιγ?άψει το πανό?αμα του χώ?ου των MME στην Ελλάδα και να αναλ?σει τον ειδικό ?όλο της ιδιωτικής τηλεό?ασης σήμε?α.
Τέλος, επιχει?είται μια ανάλυση σε ό,τι αφο?ά στην ιδεολογία και την πολιτική που πα?άγουν τα Μέσα Ενημέ?ωσης στην Ελλάδα, τις επιδ?άσεις τους στην κεντ?ική πολιτική σκηνή και τη διαμό?φωση της ελληνικής εξωτε?ικής πολιτικής σε κ?ίσιμα γεγονότα (Ι?άκ, Κόσοβο, 11η Σεπτεμβ?ίου).