Ο θεατ?ικός συγγ?αφέας και τα ΜΜΕ 24Feb04

Πλέον στις μέ?ες μας, ο θεατ?ικός συγγ?αφέας αντιμετωπίζεται ως εμπο?ε?σιμο π?οϊόν. Και για την π?οώθησή του επιστ?ατε?ονται οι κανόνες του marketing και της π?οώθησης καταναλωτικών αγαθών, με σημαντικό α?ωγό σε αυτή τη διαδικασία τα Μέσα Μαζικής Ενημέ?ωσης.

H πολιτική επικοινωνία στην π?άξη 22Jan04

Η δια?κής εξέλιξη των Μέσων Επικοινωνίας διαφο?οποιεί τις τεχνικές επικοινωνίας. Και πιο συγκεκ?ιμένα, τα τηλεοπτικά ΜΜΕ έχουν τους δικο?ς τους κανόνες, οι οποίοι δεν π?έπει να αγνοο?νται π?οκειμένου να είναι επιτυχής η επικοινωνία του πολιτικο? μην?ματος.

Το πα?ακάτω κείμενο είναι η ομιλία μου στο συνέδ?ιο επικοινωνίας της «Λέγειν και Π?άτειν» στις 22 Ιανουα?ίου 2004.

Ανταπόκ?ιση από το ελληνικό μιντιακό χω?ιό [ομιλία στο Harvard University] 26Nov03

Η ομιλία επιχει?εί να πε?ιγ?άψει το πανό?αμα του χώ?ου των MME στην Ελλάδα και να αναλ?σει τον ειδικό ?όλο της ιδιωτικής τηλεό?ασης σήμε?α.
Τέλος, επιχει?είται μια ανάλυση σε ό,τι αφο?ά στην ιδεολογία και την πολιτική που πα?άγουν τα Μέσα Ενημέ?ωσης στην Ελλάδα, τις επιδ?άσεις τους στην κεντ?ική πολιτική σκηνή και τη διαμό?φωση της ελληνικής εξωτε?ικής πολιτικής σε κ?ίσιμα γεγονότα (Ι?άκ, Κόσοβο, 11η Σεπτεμβ?ίου).