Η Επίδ?αση των Μ.Μ.Ε. στα παιδιά 08Jun05

Το σ?νολο των μελετών βασίζεται στο συλλογισμό ότι τα Μ.Μ.Ε. επιφέ?ουν σημαντικές επιδ?άσεις. Π.χ. (Διαφήμιση-Κατανάλωση – Βία-Π?άξεις που απεικονίζονται στην TV δημιου?γο?ν μιμητισμό) Αλλά και (?επο?τάζ για επικίνδυνα π?οϊόντα –Αλλαγή συμπε?ιφο?άς του καταναλωτή. Τα Μ.Μ.Ε. επη?εάζουν.  Υπά?χουν όμως διαφωνίες για το βαθμό επι??οής.  Είναι σχεδόν απίθανο τα Μ.Μ.Ε. να αποτελο?ν τη μοναδική, απα?αίτητη ή επα?κή […]

Πα?έμβαση στην ημε?ίδα: «από το νεολαίο του Έθνους στο νεολαίο της οικουμένης» 30Jan04

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, που το εθνικό διαχέεται και διασυνδέεται με το διεθνικό και το πολυεθνικό, σε έναν κόσμο που η παγκοσμιοποίηση έ?χεται να συναντηθεί με τον ελληνικό οικουμενισμό, ποιος είναι ο ?όλος της εθνικής παιδείας;

Το κείμενο αποτελεί μια πα?έμβαση στην ημε?ίδα «Από το νεολαίο του Έθνους στο νεολαίο της οικουμένης», που διο?γάνωσε το Γ?αφείο ?έας Γενιάς της Α?χιεπισκοπής Αθηνών.