Με αφο?μή τα 25 χ?όνια των βιβλιοπωλείων IANOS

Όταν το 1984 το κα?άβι Ιανός άνοιξε τα πανιά του για το π?ώτο του ταξίδι, η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση δεν αποτελο?σε ακόμη απειλή και τα θη?ία πολυεθνικές με τα ανώνυμα π?οϊόντα και υπη?εσίες τους δεν καθό?ιζαν ακόμη τη ζωή μας. Η επιτυχία ή μη ενός εγχει?ήματος πα?έμενε μία πολ? π?οσωπική υπόθεση. Αυτή η π?οσωπική υπόθεση στα εγχει?ήματα – ευτυχώς για όλους μας –  μέχ?ι σήμε?α δεν έχει ακυ?ωθεί. Παλε?ει να επιβιώσει και να αποδείξει ότι χω?ίς την ανθ?ώπινη υπογ?αφή, η ζωή – εντέλει – έχει πολ? μικ?ότε?η αξία.

Ο Ιανός

Πίσω στο 1984 λοιπόν, όταν ο ?ίκος Κα?ατζάς μας έστειλε π?όσκληση να τον ακολουθήσουμε σε ένα μαγικό ταξίδι στη θάλασσα της γνώσης και της αισθητικής στο Θε?μαϊκό. Το κα?άβι με το οποίο θα ταξιδε?αμε το βάφτισε «Ιανός». Ευθ?ς εξ α?χής, οι άνεμοι φάνηκαν ο??ιοι και οι ο?ίζοντες καθα?οί και φιλόξενοι μαζί του.

Έτσι, με ό?αμα και στ?ατηγική, ο Ιανός, μας ταξιδε?ει ακο??αστα μέχ?ι σήμε?α, καλ?πτοντας αυτό το κενό στη ζωή μας

Επέλεξε τους συνε?γάτες του και τους εκπαίδευσε π?οσωπικά. Τα παιδιά του Ιανο? έπ?επε να γνω?ίζουν πολ? καλά το αντικείμενο της δουλειάς τους, να αγαπάνε τον κόσμο και να ανταποκ?ίνονται άμεσα στις ανάγκες του. Τους δίδαξε να σέβονται τη δουλειά τους και τους φίλους του Ιανο?, με αποτέλεσμα ε?γαζόμενοι και πελάτες – φίλοι να είναι όλοι ευχα?ιστημένοι και να απολαμβάνουν το μακ?ινό ταξίδι γεμάτο χα?ές και εκπλήξεις.

Το πατά?ι

Το ιστο?ικό πατά?ι του Ιανο? υπή?ξε για 20 χ?όνια ο τόπος συνάντησης καλλιτεχνών, συγγ?αφέων, ανθ?ώπων των Γ?αμμάτων της Τέχνης και της Επιστήμης. Εκεί στήθηκαν σημαντικές εκθέσεις, πα?ουσιάστηκαν βιβλία και μουσικές που έγ?αψαν ιστο?ία. Εκεί, μέσα από τις ζυμώσεις των μεσημε?ιανών συναντήσεων του Σαββάτου, γεννήθηκαν ιδέες για την πόλη και δημιου?γήθηκαν ?ε?ματα και πε?ιοδικά. Δεν υπή?χε άνθ?ωπος ή εκδοτικός οίκος που να μην ονει?ε?τηκε να ζήσει – έστω και για με?ικές ώ?ες – τις εμπει?ίες που είχε να π?οσφέ?ει επί μονίμου βάσεως το πατά?ι του Ιανο?. Όπως χα?ακτη?ιστικά είπε ο Μίμης Ανδ?ουλάκης: «Ο Ιανός ήταν η μεγάλη ε?ωμένη στη Θεσσαλονίκη που όλοι ονει?ευόμασταν να έχουμε».

Στάση στη ?ικολέττα

Η ψυχή του Ιανο?. Το ευγενικό πλάσμα, η χα?ισματική συνε?γάτης που δεν απέτυχε ο?τε μία φο?ά να φ?οντίσει για τις ανάγκες των ανθ?ώπων του Ιανο?. Μετά από την κουβέντα μας μαζί της, φε?γαμε πάντοτε πιο πλο?σιοι σε γνώση και αισθήματα. Φ?όντιζε πάντοτε για το τι έχουμε ανάγκη να διαβάσουμε, τι να δω?ίσουμε σε φίλους, παιδιά και ανίψια. Ο βασικός εκπ?όσωπος της φιλοσοφίας του Ιανο?, πάντα με το χαμόγελο και την ευγένεια ψυχής. Ο άνθ?ωπος που εκπαίδευε ακο??αστα και τις επόμενες γενιές για να εμπνέουν όλοι μαζί την α??α του πολιτισμο? του Ιανο?.

Στάση και στην Άσπα.

Στο γά?γα?ο γέλιο της, τη γνώση, την αγάπη της και τις ποιοτικές της πα?εμβάσεις στα βιβλία και τα μουσικά άλμπουμ που ασταμάτητα εξέδιδε ο Ιανός.

Ποιος δεν ήθελε να β?ίσκεται πα?έα με τα χα?ισματικά κο?ίτσια του Ιανο? που εξέπεμπαν πολιτισμό και χα?ά ζωής;

Ο ?ίκος.

Ποιοτικά πα?ών σε όλα τα πα?απάνω, ο ?ίκος Κα?ατζάς.

Με την πίπα του, το αληθινό του χαμόγελο, την υπομονή και τη στ?ατηγική του ανάλυση! Ο Κα?ατζάς που δεν κου?άστηκε στιγμή να ε?ωτε?εται, να ονει?ε?εται, να δημιου?γεί!

Ο Κα?ατζάς που πα?ά τις μεγάλες του επιτυχίες δεν πα?έλειψε στιγμή να τιμά τη φιλία.

Δεν πα?έλειψε να στέκεται φιλόξενα δίπλα στις ανησυχίες και τους π?οβληματισμο?ς των ανθ?ώπων και φίλων του Ιανο?.

Όποιος κατάφε?νε να φτάσει στο πατά?ι, ένοιωθε αμέσως να τον αγκαλιάζει η αισθητική και η ποιότητα στις π?ωτοβουλίες του. Μάθαινε, ομό?φαινε, χαι?ότανε. Αυτός ήταν ο Ιανός και ο ?ίκος Κα?ατζάς για 20 ολόκλη?α χ?όνια.

Είχε πάντα χ?όνο για όλους και για όλα όσα συνέβαιναν γ??ω του.

Η νέα εποχή

……..Μέχ?ι που οι θάλασσες φάνηκαν να ανοίγουν διάπλατα ξαφνικά μπ?οστά του και το κα?άβι του Ιανο? να μην είχε άλλη επιλογή από το να π?έπει να ταξιδέψει κι άλλο μακ?ιά, σε άγ?ια νε?ά αυτή τη φο?ά και νέους τόπους.

Υπή?χαν τόποι βλέπετε που εμφανίζονταν μεγάλοι γνώστες και π?ωτοπό?οι. Οι άνεμοι και οι ο?ίζοντες όμως γνώ?ιζαν καλά ότι επ?όκειτο για τόπους με κου?ασμένους θεσμο?ς και διαπλεγμένα συστήματα.

Έτσι, αποφάσισαν να οδηγήσουν τον Ιανό σ’ αυτο?ς τους τόπους για να μεταφέ?ει κι εκεί τη γνώση και τη σοφία του. Για να ξεκου?άσει και τους εκεί ανθ?ώπους και να π?οσθέσει στην ποιότητα και την αισθητική τους.

Ο Ιανός ανταποκ?ίθηκε αυθό?μητα και χω?ίς να τον συγκ?ατήσουν δε?τε?ες σκέψεις για να μείνει ασφαλής στο απάνεμο λιμάνι που είχε κε?δίσει επάξια στο Θε?μαϊκό κόλπο. Έφτασε στην π?ωτε?ουσα με σκοπό να συνεχίσει να π?οσθέτει. Δημιο??γησε την αλυσίδα Πολιτισμο? με πολλές όμο?φες ιδέες και π?οτάσεις. Π?οσά?μοσε άμεσα τη λειτου?γία του σε όλα τα νέα δεδομένα. Η π?όθεσή του από την α?χή ήταν μόνο η δημιου?γία και η π?οσφο?ά. Ήθελε να συνεχίσει να δημιου?γεί και να καλ?πτει κενά χω?ίς να τον αφο?ο?ν διόλου οι αντιπαλότητες και οι ανο?σιοι πόλεμοι.

Και τα κατάφε?ε. Οι π?οσδοκίες ευθ?ς εξ α?χής ξεπέ?ασαν κάθε αναμενόμενο. Ο κόσμος διψο?σε για τις π?οτάσεις του Ιανο? που αποτελο?σαν και την «ψυχή» του.

Μέχ?ι σήμε?α, η πο?εία συνεχίζεται λαμπ?ή με π?οοπτικές μεγάλης επιτυχίας, όπως λένε οι …ισολογισμοί και τα π?ογ?άμματα στα κομπιο?τε?, αλλά και η άσβεστη δίψα του κόσμου για αναβάθμιση του πνε?ματος και της ψυχής.

Μόνο, που οι επιτυχίες αυτές συνοδε?ονται πάντοτε από ένα υψηλότατο τίμημα!

Αναπολώντας τα παλιά κι επειδή ο ακ?ιβός μου φίλος δεν έχει πια χ?όνο να ταξιδέψει όπως ….τότε, σκέφτομαι:

«όσο ο Ιανός ήταν ακόμη μικ?ός, οι ταξιδιώτες του ζο?σαμε μεγάλες στιγμές. Τώ?α που μεγάλωσε πολ?, σαν αυτές οι στιγμές να μικ?αίνουν ολοένα»!

Κανένα σχόλιο προς το παρόν

Ανεβάστε το πρώτο σχόλιο!

Σχολιάστε το άρθρο